Thursday, May 6, 2010

एक अंत ऐसा भी


ApaoXaa sao {paoXaa tak………………………

……….. ‘maora baoTa kxrogaa maora sapanaa saakxar | tauma doKanaa |’ gauptaa jaI Kaatao à Kaatao ApanaI patnaI sao baaolao | ‘ maOM Da^@Tr bananaa caahtaa qaa par , Gar maoM [tanao laaoga , bahna kxI SaadI kxa Kaca- ………. basa , Aba taao Apanaa rajaIva hI kxrogaa maoro mana ko   saaro Armaana paUro  | Da@Tr rajaIva Samaa- , vaah! @yaU^M ja^Mcataa hO na?’
patnaI mana hI mana baudbauda[- , ‘vah taao saara idna  saI0 DI0 AaOr gaanaaoM maoM  DUbaa rhtaa hO |’ par [tanaI ihmmata na qaI ik  Kaula kxr kuxC kxh paataI | [nako  gaussao ko  kxarNa hI  taao [kxlaaOtaa baoTa idnaBar mau^Mh iCpaae GaUmataa rhtaa hO | kxBaI TyaUSana ko  bahanao taao kxBaI e@saT/a @laasa | vah BaI @yaa kxro [sa jvaalaamauKaI pava-ta kxao kxaOna ku rodo |
‘ek  raoTI AaOr dU^M @yaa ?’
‘nahIM à nahIM , basa ....... maOMnao taao @laIinak  ko  ilae plaaT BaI doKa ilayaa hO | basa pa`aoivaDoND fxND sao paOsaa inakxala kxr ekxaQa hFtao maoM saaOda pa@kxa kxr dU^Mgaa | [Qar rajaIva kxao maOiDkxla kxa^laoja maoM eDmaISana imalaa AaOr {Qar @laIinakx kxa kxama Saur} |’
‘eosaI BaI @yaa jaldI hO , pahlao {sao dsavaIM kxa [imtahana taao paasa kxrnao dao | ifxr baunanaa Apanao
sapanao |’ plaoT {zatao hue ivamalaa nao QaIro sao kxha |
‘tauma hmaoSaa maoro kxama maoM maIna maoKa inakxalataI hao | Apanao  baoTo kxao Da^@Tr banaanaa kxao[- baurI baata hO ?’
‘ par ek  baar {sakxI majaÜI- BaI taao jaana laotao ?’
‘ {sakxI majaÜI- jaana kxr @yaa kxroMgao ?’ gauptaa jaI garjao | ‘ maoro baapa nao paUCa qaa , saoz QanaIrama kxI dukxana par rKanao sao pahlao ?’
‘ par Aba jaÜmaanaa badla gayaa hO , jaI |’ sakxpakxatao hue ivamalaa baaolaI |
‘ @yaU^M , @yaa Aba baapa , baapa nahIM rha ? [nakxao ikxQar kxI  A@la | jaÜra [nTrnaoT AaOr kxmpayaUTr @yaa Aataa hO , Apanao kxao ibala gaoT\sa samaJatao hOM | maOM @yaa Apanao baoTo kxa baura saaocaU^Mgaa |’
‘ Aapanao taao doKaa hO ikx paZÜa[- maoM {sakxa mana nahIM lagataa | idnaBar gaataa ifxrtaa hO | {sa idna  ApanaI paDÜaosa vaalaI Samaa-naI BaI kxh rhI qaI , bahnajaI Aapako  rajaIva kxa galaa ikxtanaa maIza hO | {nako  baoTo kxI baqa-Do paaTI- maoM gaanaa gaayaa qaa | Aajakxla taao TI0vaI0 vaalao BaI laaKaaoM dotao hOM gaanao ko |’
ArI kxma A@la ,doKaa hO laaKaaoM maoM sao ,ek  pahu^Mcataa hO vaha^M | baakxI saba raotao à paITtao pahuM^ca jaatao hOM Apanao à Apanao Gar | yao saba BaaMD à imaraisayaaoM ko  kxama nahIM haoMgao [sa Gar maoM | maOM yaha^M {]^Mcao à {]^Mcao sapanao doKa rha hU^M  AaOr tauma maa^M à baoTa imala kxr Alaga iKacaDÜI pakxa rho hao | Kabardar ! jaao Aaja ko  baad mauJao [sa Gar maoM gaanao kxI AavaajaÜ saunaa[- dI |’
‘ maa^M @yaa taumanao maorI saI0 DI0 doKaI |’ {]par sao icallaatao hue rajaIva nao maa^M sao paUCa |
‘ rajaIva ABaI [saI va@ta naIcao AaAao |’ gauptaa jaI kxa paara saatavaoM Aasamaana par qaa |
‘ sauinae jaÜra Aarama sao | javaana baoTa hO |’
‘ ha^M hma par taao kxBaI javaanaI Aa[- hI nahIM | yao Aajakxla kxI AaOlaad baapa kxao taao baofxkUxf  samaJataI hO| @yaa kuxC nahIM ikxyaa maOMnao [sako  ilae | Aro , Alaga kxmara hO | duinayaa Bar kxI ikxtaabaoM hOM | TyaUSana BaI Baoja rha hU^M | ifxr paZÜnao ko  naama par ........ Aaja sao Gar maoM kxao[- BaI saI0DI0 à vaI0DI0 idKaa[- dI taao kxho dotaa h^MU mauJasao baura kxao[- na haogaa |QamakxI dotao hue gauptaa jaI kxama par calao gae |
‘ maa^M taumhoM taao pataa hO na , mauJao nahIM bananaa Da^@Tr | mauJao taao isaMgar bananaa hO |’
‘ baoTa taumharo ipataajaI zIk  kxhtao hOM | yah saba baokxar kxI baataoM hOM tauma paZÜa[- maoM Qyaana dao |’
jaOsao à taOsao baaoD- kxI parIXaa paasa hu[- | paapaa kxI jaana pahcaana ko  kxarNa saaM[sa ivaYaya  BaI imala  gayaa | taao BaOyyaa [Qar à {Qar ihcakxaolao KaataI rajaIva kxI saaM[sa kxI naava cala paDÜI | kxBaI  DUbataI kxBaI itartaI ek  saala taao paar kxr hI ga[- | TyaUSana kxI baOsaaKaI BaI lagaa[- , par jÜyaada kxama na Aa[-| AQyaapak  BaI @yaa  kxrtao jaao laDÜkxa laOba maoM gaanao kxI Qauna banaataa hao , ijasako   haqa igaTar kxI taaraoM par macalatao haoM | {sasao Balaa caIr à fxaDÜ kOxsao kxrvaae^M  | vah taao Balaa hao {sako  daostaaoM kxa jaao {sako  naaoT\sa paUro kxr dotao AaOr  {na laDÜikxyaaoM kxa , jaao  rajaIva ko  gaanao kxI dIvaanaI parIXaa ko  idnaaoM maoM {sakxI paUrI madd kxrtaIM | baarhvaIM ko  baaoD- egjaÜama jaOsao à jaOsao paasa Aa rho qao , rajaIva kxI halata Karaba qaI | {sao kuxC samaJa nahIM Aa rha qaa , Agar paasa nahIM huAa taao ........... ipataajaI kxa sapanaa |
{nhaoMnao taao @laIinak  kxI jaÜmaIna kxa saaOda BaI pa@kxa kxr kxr idyaa hO |
          duinayaa Bar ko  gaMDo à taabaIjaÜ pahnao | saBaI dovaI à dovataaAaoM kxa AaSaIvaa-d lao vah parIXaaà Bavana pahu^Mcaa | pa`Sna pa~a maoM {sao AXaraoM kxI jagah paapaa ko  Sabd gaU^Mjatao |
          AaiKarI paopar ko  baad jaba rajaIva Saama tak Gar nahIM pahU^Mcaa taao maa^M kxao icantaa hu[- | gauptaa jaI nao yah kxh kxr Tala idyaa Aro Aaja AaaiKarI pacaa- qaa , haogaa Apanao daostaaoM ko  saaqa | taumhoM naahk  hI paroSaana haonao kxI Aadta hO |
          GaDÜI kxI sau[- nao jaba rata ko  Aaz bajaae taao gauptaa jaI BaI paroSaana hao {zo AaOr cappala pahna kxr baahr inakxlanao hI vaalao qao ik   iTrMga  iTrMga .... fxaona kxI GaMTI baja {zI |
‘holaao’
‘ivamalaa , ivamalaa ............haya ! maOnao  {sak I  baata @yaaoM na maanaI |’[ita
paUnama kxasalaIvaala
........................................................................................

No comments:

Post a Comment